Bestuurlijke Toekomst Haren

Bestuurlijke toekomst Haren

Bestuurlijke Toekomst Haren

Gemeente Haren is tegen gedwongen herindeling

De provincie Groningen wil het aantal gemeenten in Groningen terugbrengen van 23 naar zes tot maximaal acht. Zij vreest dat als Haren zelfstandig blijft, dat in andere delen van de provincie het grootschalige herindelingsplan van bovenaf schipbreuk leidt.

Redenen tegen herindeling met Groningen en Ten Boer

De gemeente Haren is tegen een gedwongen fusie met Groningen en Ten Boer, omdat:

  1. Er geen draagvlak voor is onder de Harense bevolking;
  2. Haren alle wettelijke en zelf gekozen taken prima aankan; en
  3. Er geen urgente problemen zijn, die alleen met herindeling opgelost kunnen worden.

Geen draagvlak onder Harense bevolking

In 2014 is er een burgerraadpleging in Haren geweest met de vraag voor of tegen een herindeling met Groningen. 75% van het electoraat heeft gestemd. Ruim 74% van de stemmers heeft tegen herindeling gestemd.

Haren kan taken prima aan

De gemeente Haren duikt niet weg voor consequenties van nieuwe taken en knelpunten. Op basis van diverse externe rapporten heeft de gemeente een verbeterplan Beterr Haren gemaakt. In de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020 is dat financieel en beleidsmatig vertaald. De kernopdracht vanuit de externe rapporten was: ‘zorg dat je de financiële huishouding meer solide wordt. Dat kan door de algemene reserve te vergroten als buffer voor tegenvallers en basis voor een investeringsagenda’. De gemeente Haren realiseert een extra toevoeging aan de algemene reserve van €8 miljoen in 2020, op een begrotingsomvang van 52 miljoen euro.  Daarmee wordt een solvabiliteitsratio gehaald van 26%. Dat is meer dan gemiddeld hoog in gemeenteland. Dit doet de gemeente mét een pakket van bezuinigingen, lastenverhogingen, organisatieverandering en stevige financiële afspraken, maar zónder primaire voorzieningen ingrijpend te schaden.   

Haren is een loyale partner in regioverband

Haren is vanaf het begin een loyale partner in de regio Groningen-Assen, de sociaaleconomische motor van Noord-Nederland. Haren zet zich constructief en soms innovatief in voor de ontwikkeling van deze regio. De zelfstandige gemeente Haren heeft samen met de gemeente Tynaarlo de rol en taak van beheer en ontwikkeling van natuurlandschappelijke waarde in de regio Groningen-Assen.

Verzoek aan het parlement

Er is sprake van een conflict tussen de gemeente Haren en de provincie Groningen, dat beslecht moet worden door het parlement. De gemeente Haren is niet principieel tegen herindeling, maar als het niet nodig is, doe het niet! Daarom vraagt de gemeente Haren aan het parlement om Haren uit het herindelingsvoorstel Groningen-Haren-Ten Boer te halen en vier jaar de tijd te geven om het plan Beterr Haren waar te maken. Lukt dat niet, dan kan Haren alsnog samengevoegd worden met de nieuwe gemeente Groningen (combinatie huidige gemeenten Groningen en Ten Boer).


Top