Vergadering Gemeenteraad 29-10-2018

Raadsnet
HOME  |  Agenda  |  Vergadering Gemeenteraad
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal, Gemeentehuis
Tijd:19:00-23:00

Oproep voor vergadering van de raad op maandag 29 oktober 2018 om 19.00 uur in het gemeentehuis.

Let op het aanvangstijdstip is gewijzigd!

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededeling voorzitter Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda en primus (bepalen volgorde bij hoofdelijke stemming) Bekijk dit agendapunt online

3 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 september 2018 Bekijk dit agendapunt online

4 Ingekomen stukken (ter inzage) Bekijk dit agendapunt online

5 Mededelingen Bekijk dit agendapunt online

6 Terugkoppeling herindeling Bekijk dit agendapunt online

7 Spreekrecht (enkel op agendapunten welke niet op 9 oktober jl. in de raadscommissievergadering zijn besproken) Bekijk dit agendapunt online

Hamerstukken

8 Beheerplan wegen 2019-2023 Bekijk dit agendapunt online

9 Zienswijze bijstelling begroting 2e helft 2018 PG&Z Bekijk dit agendapunt online

Bespreekstukken

10 Locatiekeuze OBS Brinkschool en verkeersafwikkeling Rummerinkhof Bekijk dit agendapunt online

11 Vaststellen bestemmingsplan DHE deelgebied I gemeente Haren Bekijk dit agendapunt online

12 Intrekken ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren Bekijk dit agendapunt online

13 Vaststelling Najaarsrapportage 2018 Bekijk dit agendapunt online

14 Belastingverordeningen 2019 Bekijk dit agendapunt online

15 Bespreken raadsbericht 2018-33 Informeren inzake proces onderhandelingsdossier en overdrachtsdocument o.v.v. fractie D66 Bekijk dit agendapunt online

16 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

17 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Top