Vergadering Gemeenteraad 29-10-2018

Raadsnet
HOME  |  Agenda  |  Vergadering Gemeenteraad
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal, Gemeentehuis
Tijd:19:00-23:00

Oproep voor vergadering van de raad op maandag 29 oktober 2018 om 19.00 uur in het gemeentehuis.

Let op het aanvangstijdstip is gewijzigd!

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededeling voorzitter

2 Vaststelling agenda en primus (bepalen volgorde bij hoofdelijke stemming)

3 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 september 2018

4 Ingekomen stukken (ter inzage)

5 Mededelingen

6 Terugkoppeling herindeling

7 Spreekrecht (enkel op agendapunten welke niet op 9 oktober jl. in de raadscommissievergadering zijn besproken)

Hamerstukken

8 Beheerplan wegen 2019-2023

9 Zienswijze bijstelling begroting 2e helft 2018 PG&Z

10 Locatiekeuze OBS Brinkschool en verkeersafwikkeling Rummerinkhof

11 Vaststellen bestemmingsplan DHE deelgebied I gemeente Haren

12 Intrekken ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren

13 Vaststelling Najaarsrapportage 2018

14 Belastingverordeningen 2019

Bespreekstukken

15 Bespreken raadsbericht 2018-33 Informeren inzake proces onderhandelingsdossier en overdrachtsdocument o.v.v. fractie D66

16 Vragenuur

17 Sluiting

Top