Burgerinitiatief

Raadsnet
HOME  |  Burgerparticipatie  |  Burgerinitiatief

Wat houdt burgerinitiatief in?
Het burgerinitiatief maakt het voor burgers van de gemeente mogelijk om onderwerpen die de raad naar hun oordeel nog niet of onvoldoende heeft aangepakt, onder bepaalde voorwaarden, op de raadsagenda te plaatsen. Dit is vastgelegd in de Verordening burgerinitiatief gemeente Haren.

Wie kan een burgerinitiatief indienen?
Bent u inwoner van de gemeente Haren en bent u kiesgerechtigd bij de gemeenteraadsverkiezingen? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Ook als u zestien jaar of ouder bent en dus nog niet kiesgerechtigd bent, maar verder wel aan alle overige vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad voldoet, kunt u een burgerinitiatief indienen.

Indienen bij de burgemeester
Het burgerinitiatief dient u schriftelijk in bij de burgemeester. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier burgerinitiatief.

Voorwaarden
Het burgerinitiatief moet in ieder geval bevatten:

  1. een ingevuld formulier met nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstelhet door de raad te nemen besluit;
  2. de achternaam, voornaam, geboortedatum, het adres en de handtekening van de indiener;
  3. een handtekeningenlijst met de voornamen, achternamen, geboortedata, adressen en handtekeningen van tenminste 25 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Waarover geen burgerinitiatief?
Een burgerinitiatief kan niet worden ingediend over:

  1. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;
  2. een vraag over gemeentelijk beleid;
  3. een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur;
  4. een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur;
  5. een onderwerp waarover door de gemeenteraad al en beslissing is genomen.

Procedure
Als de gemeenteraad het verzoek toewijst, dan wordt het burgerinitiatiefvoorstel geplaatst op de agenda voor de eerstvolgende raadsvergadering. De indienen van het verzoek krijgt de gelegenheid in de gemeenteraad een toelichting te geven op het voorstel.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad. Telefoon (050) 5339864. U kunt u de griffier ook mailen oe.devries@haren.nl

Formulieren

Top