Commissies

Raadsnet
HOME  |  Organisatie  |  Commissies
  • Bestuurlijke vernieuwing

    De commissie bestuurlijke vernieuwing gaat zich bezig houden met het adviseren over de wijze van vergaderen van de raad en het revitaliseren van het reglement van orde.

  • Auditcommissie

    De auditcommissie heeft als doel  afstemmingsoverleg te voeren met de accountant en staat de raad bij  in zijn toezichthoudende rol bij het afnemen van verantwoording door het college via de jaarrekening en het jaarverslag en bij de naleving van gestelde regels ten aanzien van financieel beleid, beheer, informatievoorziening en verantwoording.

  • Werkgeverscommissie

    De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

Top