Griffie

Raadsnet
HOME  |  Organisatie  |  Griffie

Griffier Onno de VriesDe heer O.E. de Vries is de raadsgriffier. Hij ondersteunt en adviseert de raad bij zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken. Daarnaast stimuleert de griffier de duale werkwijze van de raad. De griffier is te bereiken op telefoonnummer: 050-5339860 of per mail: oe.devries@haren.nl.

Nevenfuncties:

  • Vertrouwenspersoon van de Vereniging van Griffiers (onbezoldigd)
  • Voorzitter commissie belangenbehartiging Vereniging van Griffiers (onbezoldigd)
Top