Nieuws

Raadsnet
HOME  |  Nieuws

Op deze pagina vindt u nieuws vanuit de gemeenteraad. Voor informatie met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van de gemeente Haren verwijzen we naar de pagina op de gemeentelijke website.Nieuws

 • Hoorzitting Tweede Kamercommissie op vrijdag 19 januari 2018


  Op vrijdag 19 januari a.s. brengt de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer een werkbezoek aan de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Aansluitend op dit werkbezoek vindt een openbare hoorzitting plaats over het wetsvoorstel tot herindeling van de drie gemeenten. Deze hoorzitting wordt gehouden van 13.30 tot 16.30 uur in Congrescentrum Hanze Plaza aan de Protonstraat 16 in Groningen. Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. De agenda voor de hoorzitting en aanvullende informatie vindt u op de site van de Tweede Kamer. De hoorzitting wordt ook live uitgezonden op de website van de Tweede Kamer.

 • Interpellatiedebat op woensdag 10 januari a.s. om 20.00 uur

 • Ronde tafel gesprekken januari 2018

  In de vergadercyclus van januari 2018 vinden er een tweetal Ronde tafel gesprekken plaats.

  Op 16 januari 2018 vanaf 19.30 uur een algemene verkenning van het begrip Tiny Houses en op 22 januari 2018 vanaf 19.30 uur

  over de uitvoering van het  Participatiefonds.  Als u op de button agenda klikt in het menu en vervolgens de gewenste datum selecteert,

  treft u meer informatie hierover aan.

 • Wijziging in raadsplanning juni 2017

  Besloten is om beide raadsvergaderingen van de maand juni 2017 om te wisselen. Concreet betekent dit dat de reguliere raadsvergadering zal plaatsvinden op maandag 19 juni vanaf 20.00 uur en dat de raadsvergadering in het kader van de P&C cyclus zal plaatsvinden op maandag 26 juni vanaf 16.00 uur

 • Initiatiefvoorstel dorpsbudgetten leefbaarheid unaniem aanvaard door de Raad

  De raad heeft besloten dat het budget dat beschikbaar was in het fonds

  sociale woningbouw beschikbaar moet blijven voor verbeteren van de

  leefomgeving, bij voorkeur in het gebied van de sociale woningbouw en

  op initiatief van bewoners zelf. Voorstel is dit te doen in de vorm van

  ‘wijk-/dorpsbudgetten’, die worden beheerd door de wijk- en dorpsverenigingen.

  De verenigingen ontvangen daarvoor jaarlijks een subsidie,

  zolang er middelen beschikbaar zijn in de bestemmingsreserve Gebouwde

  Omgeving. Zij beslissen zelf over besteding aan initiatieven van inwoners,

  die daartoe aanvragen indienen. De raad stelt dit jaar een budget

  van € 20.000,- beschikbaar. Voor volgende jaren wordt een bedrag in de

  begroting opgenomen. Het college beslist (jaarlijks tot de bestemmingsreserve

  leeg is) over de toekenning van de wijk-/dorpsbudgetten aan de

  verenigingen.

 • Uitnodiging minisymposium 'Haren, lokaal duurzaam, doen!'

  Op donderdag 18 mei organiseert de Milieuadviesraad Haren  van 13.30 uur tot 16.30 uur een symposium  in het gemeentehuis van Haren.

  De Milieuadviesraad werkt hierin samen met de gemeente.

  Het doel van het symposium is om actoren van en in de gemeente Haren te stimuleren en te inspireren op het gebied van duurzaam denken en doen. Wat is nodig en mogelijk om in de Harense context de beweging naar duurzaamheid te versnellen?

  Drie deskundigen nemen de deelnemers via presentaties mee in de kansen en concrete uitvoering van initiatieven voor duurzame energie en andere duurzame ntwikkelingen.

  Na de presentaties volgt er een discussie met sprekers en deelnemers en maken we de eerste balans op. Het symposium wordt afgesloten met een netwerkborrel.

  U wordt van harte uitgenodigd om aan het minisymposium deel te nemen.

  Meld u voor 11 mei aan via het e-mailadres van de milieuadviesraad: mar@haren.nl

  Met vriendelijke groet,

  Henk Ruessink, voorzitter Milieuadviesraad Haren

 • Uitslag tweede kamer verkiezingen 2017 per stembureau

  Bijgaand vindt u de uitslag van de tweede kamer verkiezingen 2017 per stembureau.

 • Dag van de lokale democratie 2017 weer geslaagd!

  Op dinsdag 7 maart hebben we samen met het Harens Lyceum, het Maartenscollege en de Kentalis Guyotschool voor VSO weer de Dag van de lokale democratie georganiseerd.

   

   

   

 • Infographic 2016

  Geacht raadslid,

  Voor u ligt een overzicht van de activiteiten die onze sportcoach Bas Veldman het afgelopen jaar heeft georganiseerd.

  Zoals u weet maakt de gemeente Haren gebruik van de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties, een uitkering waaruit de sportcoach wordt betaald.

  De sportcoach geeft uitvoering aan de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Kadernota Sport die u in oktober 2011 heeft vastgesteld.

  Uit de grote deelname en de reacties van de kinderen en ook vaak ouders kunnen wij alleen maar concluderen dat de sportactiviteiten die door onze sportcoach worden georganiseerd worden gewaardeerd.

  In de overtuiging dat uw Raad de sport in Haren een warm hart toedraagt doen wij onze uiterste best om ook dit jaar weer met een aansprekende programma te komen.

  Wethouder Sport,

  Mariska Sloot

 • Tweede Kamer verkiezingingsdebat op donderdag 16 februari 2017 om 19.30 uur

  Bijgevoegd treft u meer informatie aan over het verkiezingsdebat!  u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 • Dag van de lokale democratie op 7 maart 2017

  Traditiegetrouw organiseren we elk jaar de dag van de lokale democratie. 

  Een vijftigtal bovenbouwleerlingen van  Kentalis Guyotschool VSO; het Maartenscollege en het Harens Lyceum nemen op 7 maart 2017 het bewind over in het gemeentehuis en buigen zich over een aantal actuele thema's.

  In de ochtend bereiden de leerlingen met ondersteuning van alle fracties uit de gemeenteraad en van de beleidsmedewerkers de thema's voor en vanaf 13.30 uur gaan ze als partijen  met elkaar in debat en houdt van elke school een leerling een V-rede. 

  U bent van harte welkom om het middagprogramma van 13.30 tot 15.00 uur bij te wonen in de raadzaal.

 • Vacatures Jongerenraad

  De Jongerenraad Haren is een enthousiaste groep jongeren die in actie komen om de gemeente aantrekkelijk te maken en te houden voor jongeren. Daarnaast willen ze jongeren een plek geven om hun ideeën en plannen te ontwikkelen en zorgen dat ze gehoord worden.

  Op dit moment zijn er een aantal vacatures binnen de jongerenraad. Ben jij tussen de 15 en de 25 jaar, woon je in de gemeente Haren en wil jij je graag inzetten voor jongeren? Laat je dan horen!

 • Rondetafelgesprek Begraafplaatsenbeleid 12 januari 2016

  Op 12 januari  is er een rondetafelgesprek over het begraafplaatsenbeleid gehouden.

  Vertegenwoordigers van de ouderenbonden, kerken, uitvaartverzorgers en adviseurs hebben met de raadsleden op geanimeerde wijze van gedachten gewisseld.

  bijgevoegd treft u de inleidende presentatie aan.

 • Bijeenkomst Woonvisie 23 november 2015.

  Symposium Wonen in Haren

  Op 23 november organiseerde de gemeente Haren een avond voor maatschappelijk organisaties, corporaties, particuliere verhuurders, huurders, zorginstellingen, seniorenbonden, de jongerenraad en raadsleden om samen te praten over vraag en aanbod van woonvoorzieningen in  Haren de komende jaren. Maar de discussies gingen vooral over de sociale woningbouw in Haren: de nieuwe Woningwet (sinds 1 juli 2015) (www.woningwet.nl) stelt nieuwe regels voor de sociale woningsector en de gemeente gaat daarom een woonvisie opstellen. Doel van de bijeenkomst was om van de deelnemers te horen wat zij de komende 4-5 jaren als belangrijkste volkshuisvestelijke opgaven zien in Haren. Een samenvatting van de thema’s die de revue passeerden:

  1. De vraag of senioren (75+) bereidheid zijn om te verhuizen en of er wel voldoende geschikte woningen zijn in Haren voor senioren. Volgens Companen zijn er genoeg woningen als senioren tijdig verhuizen naar geschikte of geschikt te maken woningen. Die bereidheid is er wel, mits er voldoende geschikte woningen zouden zijn.

  2.  De woonvisie zou richting moeten geven aan de doorstroming van senioren naar geschikte woningen dicht bij de voorzieningen en een goede (sociale) infrastructuur. Senioren moeten gestimuleerd worden om tijdig te gaan verhuizen naar een geschikte woning.

  3. De gemeente moet in de woonvisie niet sturen op aantallen maar veel meer op kwaliteiten. Duurzaamheid, doelgroepgerichtheid, levensloopbestendig wonen en de nabijheid van voorzieningen zijn belangrijke thema’s. Het woonmilieu in Haren is gekenmerkt als  “excellent”, dat zou niet alleen voor de duurdere segment moeten gelden maar ook voor het sociale segment.

  4. Bouw gedifferentieerd, voor een mix van doelgroepen, niet alleen gestapeld maar ook grondgebonden. Organiseer de noodzakelijke doorstroming op de Harense woningmarkt.

  De komend maanden zal de visie worden opgesteld. Er zullen nog vervolggesprekken plaatsvinden, in het voorjaar zal de raad uiteindelijk de nieuwe woonvisie vaststellen. Op basis van de woonvisie zullen met de corporaties prestatieafspraken worden gemaakt over hun bijdrage aan de realisatie van de woonvisie.

 • Toekomst visie Noordlaren.

  Tijdens de informatiebijeenkomst over het sociaal domein op 17 november jl. is bijgevoegd burgerinitiatief gepresenteerd  door de initiatiefnemers.

 • Verslag en foto impressie Dag van de Lokale Democratie 2015

 • Dag van de Lokale Democratie, 5 februari 2015

 • Week van het Sociale Domein

Archief
Top