Nieuws

Raadsnet
HOME  |  Nieuws
 • aanvangstijdstip raadsvergadering 24 september naar 19.00 uur!

  Het presidium heeft 17 september besloten om de raadsvergadering van 24 september a.s. om 19.00 uur ipv 20.00 uur te laten beginnen ivm de volle agenda.

 • Inwoners Groningen, Haren en Ten Boer stellen top 5 verkiezingsthema’s samen

  Inwoners Groningen, Haren en Ten Boer stellen top 5 verkiezingsthema’s samen

  Op 21 november gaan Groningen, Haren en Ten Boer naar de stembus voor de verkiezing van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen. Waar moet die nieuwe gemeente mee aan de slag? Wat moeten de grote verkiezingsthema’s zijn? Dat kunnen de inwoners zelf in een top 5 aangeven. De 5 meest genoemde onderwerpen komen terug in de StemWijzer en de Verkiezingskrant.

 • Hoorzitting Tweede Kamercommissie op vrijdag 19 januari 2018


  Op vrijdag 19 januari a.s. brengt de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer een werkbezoek aan de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Aansluitend op dit werkbezoek vindt een openbare hoorzitting plaats over het wetsvoorstel tot herindeling van de drie gemeenten. Deze hoorzitting wordt gehouden van 13.30 tot 16.30 uur in Congrescentrum Hanze Plaza aan de Protonstraat 16 in Groningen. Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. De agenda voor de hoorzitting en aanvullende informatie vindt u op de site van de Tweede Kamer. De hoorzitting wordt ook live uitgezonden op de website van de Tweede Kamer.

 • Ronde tafel gesprekken januari 2018

  In de vergadercyclus van januari 2018 vinden er een tweetal Ronde tafel gesprekken plaats.

  Op 16 januari 2018 vanaf 19.30 uur een algemene verkenning van het begrip Tiny Houses en op 22 januari 2018 vanaf 19.30 uur

  over de uitvoering van het  Participatiefonds.  Als u op de button agenda klikt in het menu en vervolgens de gewenste datum selecteert,

  treft u meer informatie hierover aan.

 • Spelregels hoorzitting herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

  Donderdag 26 oktober jl. besloot de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer een hoorzitting op locatie te willen organiseren naar aanleiding van het 'wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer'. Waar en wanneer deze hoorzitting gaat plaatsvinden is nog niet bekend.  

 • Presentatie buurtboxapp geannuleerd

  De geplande presentatie van de buurtboxapp  op dinsdag 12 september wordt uitgesteld omdat het buurtbox-team  meer tijd nodig heeft  om een aantal technische aspecten nader uit te werken. Zodra de problemen uit de wereld zijn geholpen gaat de buurtbox-app live en vindt de presentatie plaats.

 • Oud-burgemeester Nies Gerritsma overleden

  Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van Nies Gerritsma in de leeftijd van 78 jaar.

 • Annuleren presentatie verzelfstandiging 't Clockhuys CKC

  De geplande presentatie  op donderdagavond 22 juni a.s. van de plannen van de initiatiefgroep verzelfstandiging 't Clockhuys CKC is op verzoek van de initiatiefgroep geannuleerd.  De initiatiefgroep geeft aan dat men op de goede weg is en dat er de afgelopen periode veel onderzoek is gedaan maar dat er meer tijd nodig is om een compleet inhoudelijk plan te kunnen presenteren aan de raad. Naar verwachting zal het rapport van de initiatiefgroep worden afgerond in september 2017.  De datum voor een nieuwe presentatie volgt.

 • Verplaatsing inspreekrecht Herindeling Groningen-Haren-Ten Boer

 • Begrotingsraadsvergadering verschoven van 7-11-16 naar 9-11-16

  Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober is door de raad besloten om de begrotingsraadsvergadering  welke gepland stond op maandag 7 november 2016, te verschuiven naar woensdag 9 november 2016 om 20.00 uur. Om verplaatsing van de begrotingsvergadering is gevraagd door de fracties van GroenLinks, VVD, ChristenUnie en PvdA omdat de in de gemeentewet gestelde termijn van openbaarmaking van 14 dagen niet in acht is genomen( een  termijn van 13 dagen is gehanteerd).

 • Interpellatiedebat op maandag 5 september om 20.00 uur.

  De fracties van het CDA, GVH en D66 hebben een verzoek gedaan tot het houden van een interpellatiedebat(spoeddebat) op maandag 5 september 2016 om 20.00 uur.

  De centrale vraagstelling zal zich richten op de betekenis van het rapport van het COELO, 'Financiële positie van Haren: reden voor herindeling?'

  In opdracht van de Stichting Burgercomité Haren is een onderzoek uitgevoerd door het Centrum van de Economie van de Lagere Overheden(COELO), het rapport treft u bijgevoegd aan.

 • Rondetafelgesprek over Maatschappelijk vastgoed in de gemeente Haren

  de bijgevoegde agenda geeft meer informatie over deze avond waarbij u van harte uitgenodigd bent om als toehoorder aanwezig te zijn.

 • Overzicht activiteiten sportcoach in de gemeente Haren

  In de bijlage treft u meer informatie aan over de activiteiten van de sportcoach/huis van de sport in de gemeente Haren.

 • Motie vreemd aan de orde dag tot behoud van Internaat VSO-Doof Haren unaniem aangenomen!

  Bijgevoegd treft u de motie aan.

 • Uitnodiging installatie jongerenraad. 14 december 19.30 uur. Raadszaal.

 • Vacature extern lid rekenkamercommissie Haren

  In de bijlage treft u het profiel aan, reageren kan  tot uiterlijk 18 december 2015.

 • Presentatie inhoudelijke stand van zaken projecten in Haren

 • Interpellatiedebat op verzoek fractie CDA over uitspraken college over herindeling

  Op maandag 28 september  om 19.00 uur vindt er op verzoek van de fractie van het CDA een interpellatiedebat plaats over uitspraken van het college over herindeling.

 • De plek van de algemene politieke beschouwingen in de P&C cyclus

 • Vanaf 1 januari gemeente bereikbaar via telefoonnummer 14 050

  De gemeente Haren is per 1 januari 2015  telefonisch bereikbaar via haar 14+netnummer:
  14 050. Dit korte nummer is gemakkelijk te onthouden. De telefonische bereikbaarheid van Haren neemt hierdoor toe.
   

 • Raadsvergadering 30 juni 2014

 • Positieve maatregelen kunnen nadelig resultaat jaarrekening 2013 niet voorkomen

  De jaarrekening 2013 van de gemeente Haren laat een nadelig resultaat zien van € 765.000,-. Dit betekent een nadelig verschil van € 642.000,- ten opzichte van de bestuursrapportage 2013, welke op 28 oktober 2013 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Dit resultaat is veelal te wijten aan externe factoren die tot onvoorziene kosten hebben geleid.

 • Raadscommissievergadering verzet van 13 naar 20 mei 2014

 • Begintijd raadsvergadering 24 april

  De raadsvergadering van 24 april begint om 19.00 uur.

 • Begintijd raadsvergadering 24 april

  De raadsvergadering van 24 april begint om 19.00 uur.

 • D66, GVH en VVD onderzoeken coalitievorming

  Gistermiddag eindigde de derde ronde coalitieverkenningen. Vertegenwoordigers van D66 en GVH spraken in deze ronde met VVD, CDA en GL. Prettige openhartige gesprekken, die de ‘keuze’ niet gemakkelijker maakten! Belangrijke overwegingen: de gewenste transparante en verbindende bestuurscultuur en het zo goed mogelijk voorkomen van polarisatie. Na zorgvuldige afweging besloten D66 en GVH de VVD uit te nodigen aan de verdere coalitievorming deel te nemen.

 • Raadscommissievergadering verzet van 8 naar 15 april 2014

 • Coalitieverkenningen naar de tweede ronde

  Maandag en dinsdag hebben de D66-vertegenwoordigers Marjan Bachman en Wil Legemaat gesprekken gevoerd met alle andere fracties uit de Harener gemeenteraad. Het waren alle plezierige, open gesprekken, die werden bijgewoond door 12 tot 30 belangstellenden. De ervaringen met het openbare karakter waren zeer positief.

 • Proces-verbaal gemeenteraadsverkiezing 2014

 • Verkennende gesprekken coalitievorming

  Uitnodiging van D66 voor verkennende gesprekken coalitievorming in het openbaar.


 • Bijeenkomst ter duiding van de verkiezingsuitslag

 • Uitnodiging voor de verkiezingsavond in het gemeentehuis

 • Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen

  Afgelopen vrijdag 7 februari 2014 zijn de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt.

 • Vervolg raadsvergadering van 27 januari 2014

  De raadsvergadering  is maandagavond 27 januari 2014 geschorst, dit betekent dat de agendapunten 12, 13 en 14 niet zijn behandeld. De vergadering zal worden heropend op maandag 3 februari 2014 om 20.00 uur in de raadzaal.

 • Gewijzigde agenda raad 27 januari 2014

  Het agendapunt Burgerraadpleging herindeling is toegevoegd aan de agenda van de raad van maandag 27 januari 2014.

  De mogelijkheid bestaat om in te spreken bij dit agendapunt evenals bij agendapunt 11 (brieven Veilig Verkeer Glimmen en Plaatselijk Belang Glimmen), aangezien beide onderwerpen niet in een raadscommissie zijn besproken.

 • Informatiebijeenkomst opstelterrein Rouaanstraat Groningen 'de Vork'

  Op dinsdag 10 december 2013 vindt er een openbare informatiebijeenkomst plaats van 19.30 tot 21.30 in de raadzaal van het gemeentehuis.

 • Reacties van diverse fracties op de Begroting 2014

  Op 7 november zal de ontwerpbegroting 2014 in de gemeenteraad besproken worden. De raadsfracties hebben een eerste reactie gegeven op de beleidsvoornemens van het college, deze reacties treft u hier aan.

 • College en raadsleden ‘on tour’ over herindeling Haren

  Op 2 en 4 september gaan college- en raadsleden op bezoek in alle 4 Harense dorpen om te praten over een mogelijke herindeling van Haren. College- en raadsleden willen in die gesprekken vooral graag horen wat inwoners van Haren belangrijk vinden in de relatie met een toekomstige nieuwe gemeente.

 • Gemeenteraad Haren sluit het boek Project X

  In de raadsvergadering van maandag 24 juni heeft de gemeenteraad van Haren unaniem het boek Project X gesloten.

 • Toevoeging stukken bij agenda raadsvergadering van 24 juni

 • Beantwoording technische vragen D66 d.d. 27mei2013 nav treinongeluk Belgie

 • Beantwoording vragen raadscommissievergadering 11 april 2013

 • 'Haren bruist' presenteert Haren aan ons koningspaar

  De vereniging Groninger dorpen heeft 'Haren bruist' gevraagd Haren te presenteren tijdens hun bezoek aan onze provincie op 28 mei 2013.

 • Terinzagelegging Jaarstukken 2012

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 25 april 2013 het Jaarverslag 2012 (inclusief Jaarrekening 2012) aangeboden aan de raad.

 • Positief saldo boekjaar 2012

  De gemeente Haren sluit het financiële jaar 2012 af met een positief saldo van € 47.000. Dat blijkt uit de jaarstukken 2012. Daarnaast is de ombuigingsdoelstelling van € 1,2 miljoen nagenoeg gerealiseerd. Een goed resultaat, ondanks een aantal forse incidentele tegenvallers, zoals Project X Haren (€ 249.000) en de vorming van de voorziening voor de kosten van de pensioenen van ex-wethouders (€ 364.000).

 • J.G. Vlietstra benoemd tot waarnemend burgemeester van Haren

  De commissaris van de koningin in de provincie Groningen, de heer Max van den Berg, heeft  mevrouw J.G. Vlietstra benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Haren vanaf 1 mei 2013 voor de duur van 2 jaar.

 • College doet voorstel voor bezuinigingen gemeente Haren

  Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel over de benodigde bezuinigingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van 25 maart neemt de gemeenteraad een beslissing over de bezuinigingen voor Haren.

 • Waarnemend burgemeester voor gemeente Haren - Persbericht CdK

 • Burgemeester Rob Bats vertrekt als burgemeester van Haren

  Burgemeester Rob Bats heeft in de raadsvergadering van 12 maart verklaard zijn ontslag in te dienen bij de Koningin. De speech die burgemeester Bats in de raadsvergadering heeft gehouden, vindt u als bijlage bij dit bericht.

 • Burgerjaarverslag 2012

  In het burgerjaarverslag 2012 worden de meest in het oog springende onderwerpen van het afgelopen jaar belicht; hoogte- en dieptepunten.

 • Dag van de Lokale Democratie in Haren - VWO’ers ontmoetten elkaar in debat over social media

  Twee teams van elk twintig leerlingen debatteerden dinsdagmiddag 5 maart 2013 in de raadzaal van het Harener gemeentehuis. Vierde- en vijfdeklassers VWO van het Zernike College, het Maartenscollege en enkele leerlingen van Kentalis. Centraal thema waren de ‘social media’.

 • Extra raadsvergadering over onderzoeksrapport commissie Haren

  In overleg met het presidium is besloten een extra raadsvergadering in te plannen op dinsdag 12 maart om 19.30 uur.

 • Perspresentatie onderzoeksrapport commissie Haren op 8 maart

  De commissie "Project X" Haren zal op 8 maart 2013 haar onderzoeksrapport presenteren aan de regionale en landelijke pers in het gemeentehuis van Haren.

 • Verkeersafwikkeling en Samenwerkingsovereenkomst Haren Noord (deelgebieden 5 en 6)

 • Definitief bezuinigingsvoorstel gemeente Haren vertraagd

  Het college van burgemeester en wethouders zou op 19 februari een definitief besluit nemen over de noodzakelijk gemeentelijke bezuinigingen. Door ziekte van meerdere collegeleden is deze planning helaas niet meer haalbaar.

 • Raadscommissievergadering verzet van 5 naar 12 februari 2013

  De raadscommissievergadering die gepland staat op 5 februari aanstaande wordt verschoven naar de datum van de bijkomende vergaderavond, te weten 12 februari 2013. Aanvang 20.00 uur.

 • Bestemmingsplan buitengebied gemeente Haren: inloopbijeenkomsten

  Op dinsdag 8 januari 2013 en op maandag 14 januari 2013 van 19.00 tot 21.00 uur zijn inwoners en gebruikers van het buitengebied van de gemeente Haren van harte welkom om de inventarisatiekaarten voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied te komen bekijken.

 • Meerweg: besluit bebouwde kom

  De raad van de gemeente Haren maakt bekend dat zij in haar vergadering van 17 december 2012 conform artikel 20a van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) heeft besloten om een gedeelte van de Meerweg toe te voegen aan de bebouwde kom van Haren. Met dit besluit komt het gedeelte van de Meerweg tussen de bebouwde komgrens van Eelde-Paterswolde en de kruising van de Meerweg met de Hoornsedijk binnen de bebouwde kom te liggen.

 • Meerweg krijgt oude allure terug

  Begin 2013 krijgt de Meerweg in Haren een grondige opknapbeurt. Het College heeft een groot aantal voorstellen gedaan om de Meerweg weer in oude allure te herstellen. Zo wordt op de dijk van Friescheveen een wandelpad aangelegd; een lang gekoesterde wens in het kader van recreatie. Ook het terrein aan de oostkant (Harenkant) wordt opgeknapt. Er komt een strand aan de oever van het Paterswoldsemeer en aan deze kant van het meer is bovendien het plan om een aantrekkelijke horecagelegenheid te vestigen.
   

 • Plannen voor Raadhuisplein

  Het College heeft een voorstel voor de invulling van het Raadhuisplein in Haren. Op de locatie van het voormalige gemeentehuis komt ruimte voor een supermarkt en dagwinkels. Daarboven komen appartementen. Op verzoek van omwonenden blijft de fietsverbinding tussen de Hortuslaan en de Rijksstraatweg bestaan. Toelevering van de toekomstige winkels op het Raadhuisplein zal gebeuren via de Molenweg. In overleg met bewoners van de Molenweg wordt gezocht naar een goede invulling van die route die overlast tot een minimum beperkt.

 • Herinrichting Haren formeel bekrachtigd

  Op donderdag 22 november zette burgemeester Rob Bats zijn handtekening onder het resultaat van ruim 10 jaar werk: de herinrichting van het buitengebied Haren. Door het ruilen van grond kregen niet alleen de boeren hun land dichter bij de boerderij, maar kreeg ook de natuurlijke omgeving een oppepper.

 • College zoekt naar alternatieve locatie ijsbaan en manege

  De omgeving van de Mikkelhorst valt af als nieuwe locatie voor de ijsbaan en de manege van de Blauwe Ruiters. Tot deze conclusie kwam het college nadat bleek uit een haalbaarheidsonderzoek dat er circa € 370.000 extra nodig was voor de aanleg van infrastructuur. In overleg met de schaats- en ijsvereniging en de Blauwe Ruiters gaat het college op zoek naar een alternatieve locatie. Gedacht wordt aan de omgeving van Scharlakenhof.

 • Rekenkamercommissie Haren op zoek naar onderzoeksonderwerpen

  De primaire taak van de rekenkamercommissie van de gemeente Haren is de gemeenteraad door onderzoek te ondersteunen bij zijn controlerende en kaderstellende taak. Dit jaar heeft de rekenkamercommissie een tweetal onderzoeken afgerond: een onderzoek naar de besluitvorming rond de nieuwbouw van het gemeentehuis en de verplaatsing van de sportvelden en een onderzoek naar vergunningverlening Intermezzo.

 • Stand van zaken zwembad Scharlakenhof

  Na het besluit van de gemeenteraad in juni 2012 is het College van B&W in gesprek gegaan met een stichting (in oprichting) die het zwembad Scharlakenhof wil renoveren. Naast een grondige renovatie van het zwembad wil de stichting ook de technische installatie van het zwembad vervangen. Hiervoor heeft de gemeenteraad in juni 2012  € 132.000 per jaar beschikbaar gesteld, plus een lening van € 700.000. Het resterende bedrag dat nodig is voor de renovatie, € 400.000, moet de stichting zelf bijeen brengen.
   

 • Geen tussenrapportage commissie Haren

  De onderzoekscommissie Haren heeft aangegeven dat er geen tussenrapportage in de planning is opgenomen.

 • Onderzoekscommissie Haren formeel

  De opdracht voor het onderzoek door de commissie naar ‘Project X Haren’ is formeel vastgesteld. De totale kosten van het onderzoek zijn begroot op
  € 389.075, inclusief btw.
   

 • Commissie Haren bezoekt Haren

  Op zaterdag 24, maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 november komt de onderzoekscommissie Haren weer naar Haren. Wilt u contact met de commissie? Mailt u dan uw naam en telefoonnummer naar info@commissieharen.nl. U ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek. 

 • Rondetafelgesprek Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan, 20 november 2012

  Graag willen wij u uitnodigen voor een Rondetafelgesprek  (RTG) over het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) op 20 november aanstaande om 20.00 uur tot uiterlijk 22.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Haren.

 • Geslaagde nieuwkomersdag

  Zaterdag 10 november was de jaarlijkse ‘Nieuwkomersdag’. Ongeveer 140 mensen, van jong tot oud, werden ontvangen door het college in het gemeentehuis. Burgemeester Bats sprak de nieuwkomers toe. Vervolgens stond een busrit door de gemeente op het programma.

 • Waarom politie en gemeente niet reageren op mediavragen over Haren

  In het Dagblad van het Noorden en door RTV Noord is vandaag bericht over het dossier Haren. Ook verschijnt er morgen wederom een uitgebreid verhaal.

 • Bijeenkomst Commissie-Cohen voor bewoners en ondernemers Haren

  De commissie-Cohen doet een onafhankelijk evaluatieonderzoek naar de grootschalige verstoring van de openbare orde in de gemeente Haren op 21 september jl. In dit verband wil de commissie zelf van betrokken bewoners en ondernemers hun relaas van de gebeurtenissen horen.

 • Haren weer opgeruimd

  Op vrijdag 5 oktober is het laatste verdwenen verkeersbord vervangen in Haren. De gemeente is na 21 september 2 weken bezig geweest met herstelwerkzaamheden en het opruimen van rommel. Het team Woonomgeving van de gemeente heeft bestrating hersteld, verkeersborden weer recht gehangen, of nieuwe opgehangen en het dorp weer schoongeveegd.

 • College Haren presenteert sluitende begroting 2013

  Het Harense college van B&W presenteert de begroting 2013 aan de gemeenteraad. De basis voor deze begroting ligt in het bestaande beleid en in de afspraken die er zijn gemaakt tussen de VVD, de PvdA en GL/CU in het document “Vertrouwen in uitvoering”. Deze partijen gaan uit van een sober en degelijk financieel beleid.

 • 20 Bezoekers op bewonersbijeenkomst

  De bewonersbijeenkomst over het Facebook-incident is donderdagavond 4 oktober bezocht door ongeveer twintig mensen. Deelnemers deelden in kleine groepjes hun ervaringen. Slachtofferhulp was aanwezig om uit te leggen welke reacties mensen kunnen hebben op extreme gebeurtenissen als op 21 september.

 • Wat moet u doen bij schade?

  Heeft u schade die is ontstaan tijdens de ongeregeldheden in Haren in de avond en nacht van 21 op 22 september 2012? Dan is het belangrijk dat u een aantal stappen zet.

 • Minister Opstelten bezoekt Haren

  Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op woensdagmiddag 3 oktober een bezoek gebracht aan de gemeente Haren. Na zijn ontvangst door burgemeester Rob Bats, het Openbaar Ministerie en de korpschef sprak de minister eerst met politiemensen om te horen hoe zij de avond van 21 september hebben beleefd en welke inzet zij hebben gepleegd. Na een wandeling door Haren wachtte een gesprek met ondernemers en bewoners uit de omgeving van de Stationsweg. Dat minister Opstelten ruim de tijd nam om de ervaringen uit te wisselen werd bijzonder op prijs gesteld. Daarna sprak minister Opstelten nog kort met een aantal mensen uit de gemeentelijke organisatie. Met een kort persmoment in de hal van het gemeentehuis werd het bezoek van de mininster afgesloten.

 • Brede steun gemeenteraad voor commissie-Cohen

  “Volgens mij kunnen we constateren dat de commissie-Cohen zijn opdracht uitvoert in opdracht van de driehoek gemeente-politie-justitie en met brede instemming van de gemeenteraad.” Deze conclusie trok burgemeester Rob Bats na de behandeling van de onderzoeksopdracht aan de commissie-Cohen in de gemeenteraadsvergadering van 1 oktober. Hoewel de gemeenteraad instemde met de onderzoeksopdracht, zijn er nog steeds veel vragen over wat gebeurde op 21 september en de afloop daarvan. Burgemeester Bats verzekerde de raad dat ook het onderwerp ‘schade’ nadrukkelijk de aandacht heeft van het College.

 • Bijeenkomst 4 oktober - Ervaringen delen rondom Project X

 • Gemeente Haren druk met afwikkeling Project X

  Om gedupeerden van Project X Haren zo goed mogelijk in beeld te krijgen heeft de gemeente Haren een aantal maatregelen genomen. Sinds zaterdagochtend 22 september houdt een projectorganisatie zich bezig met alles rond herstel, schade, voorlichting, financiën en nazorg. Slachtofferhulp is daarbij betrokken, naast organisaties op het gebied van welzijn en maatschappelijk werk. Ook gaat de gemeente Haren werken met het RISE (Rampen Informatie Systeem Enschede), dat de gemeente Enschede heeft ontwikkeld na de vuurwerkramp.

 • Coalitieakkoord VVD, PvdA en GL/CU

  In de raadsvergadering van 18 september is Theo Berends benoemd als wethouder namens de fracties van GL/CU.
  De nieuwe coalitiepartijen presenteren bijgevoegd hun coalitieakkoord.

 • Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen gemeente Haren

  In de bijlagen staan de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Haren. Het opkomstpercentage in de gemeente was 85,4%.

 • Sanering railverkeerslawaai Haren-Glimmen

  Voor ruim 400 woningen in Haren en Glimmen ligt de geluidsoverlast als gevolg van het treinverkeer boven de toelaatbare waarde. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de gemeente subsidie verleend om voor deze woningen een saneringsplan op te stellen. Nadat de wensen van de bewoners in kaart zijn gebracht via een enquête, is nu een ontwerp saneringsplan gereed. In het plan zitten verschillende maatregelen: raildempers op de spoorbaan, plaatsing van geluidsschermen (tot maximaal twee meter boven het spoor) en de aanleg van een geluidswal. Alle geluidsschermen krijgen een groen uiterlijk.

 • Overeenstemming VVD, PvdA, GL/CU over nieuwe coalitie Haren

  Vier partijen uit de Harense gemeenteraad zijn tot overeenstemming gekomen over de vorming van een nieuwe coalitie in Haren. VVD, PvdA en GL/CU vormen samen de nieuwe coalitie, die met voortvarendheid het belang van Haren op korte en lange termijn wil gaan dienen. Zij gaan met onderling vertrouwen aan het werk en hebben afspraken gemaakt over belangrijke punten, zoals de bestuurscultuur, de financiën, de zelfstandigheid van Haren, enkele grote projecten, groen en landschap, duurzaamheid en parkeerbeleid.
   

 • Verkiezingsdebat Tweede Kamer verkiezingen

  Het Politiek Overleg Haren ( POH ) organiseert in de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen een debat tussen de deelnemende politieke partijen. Het debat vindt plaats op donderdagavond 6 september vanaf 20.00 uur in buurthuis de Mellenshorst, Waterhuizerweg 36 in Haren. De eerste consumptie is gratis. Burgemeester Rob Bats leidt de discussies. Inbreng vanuit het publiek is mogelijk.

 • Rapportage aanbevelingen door informateur

  Informateur Henk Baas heeft op donderdag 19 juli 2012 zijn aanbevelingen naar aanleiding van de informatieronde, gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het rapport kunt u hieronder bekijken.

 • Rekenkameronderzoek ‘Dossier Intermezzo’

  Donderdag 12 juli was de presentatie over het Rekenkameronderzoek 'Dossier Intermezzo'. De rekenkamercommissie heeft op verzoek van de raad onderzoek gedaan naar en een reconstructie gegeven van de vergunningverlening Intermezzo.

   

 • Raadsnet online

  Op donderdag 12 juli, 12.00 uur gaat het Raadsnet online. Het Raadsnet is beschikbaar voor iedereen en te bereiken via de link: www.raadsnetharen.nl , maar ook via de gemeentelijke site www.haren.nl/ politiek en bestuur/ gemeenteraad.

 • Stand van zaken bestuurlijke visie gemeente Haren

  In de Harense gemeenteraad van december 2011 is de motie bestuurlijke visie 2012-2025 aangenomen. In deze motie roept de raad het college op om een sterkte-zwakte analyse te maken van de gemeentelijke organisatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen als de decentralisaties en bestuurlijke ontwikkelingen in de omgeving van de gemeente Haren en binnen de provincie Groningen. Uiteindelijk moet een scherp beeld ontstaan van de noodzakelijke bewegingen die de gemeente Haren de komende jaren moet maken en moet er inzicht zijn in de bestaande en mogelijke toekomstige samenwerkingsrelaties.

 • Henk Baas informateur

  De gemeenteraad van Haren heeft in de vergadering van 25 juni 2012 besloten om de heer Henk Baas, oud gedeputeerde van de provincie Drenthe, als informateur te vragen. De heer Baas gaat de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een stabiele meerderheidscoalitie.

 • Installatie burgemeester Rob Bats

 • Financiën gemeente Haren verder onder druk

  De financiële positie van de gemeente Haren is verder onder druk komen te staan. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2011 die het college van B&W aan de gemeenteraad presenteert.

 • Rapport commissie Raadsonderzoek Raadhuisplein-Haderaplein beschikbaar

  Donderdag 26 april heeft de commissie raadsonderzoek het rapport gepresenteerd aan de pers.

 • Raadsleden actief op NL DOET

  Op vrijdag 16 maart hebben raadsleden Anje Toxopeus en Ton Sprenger de handen uit de mouwen gestoken bij Zorgboerderij De Mikkelhorst in Haren in het kader van NL Doet. Gelukkig waren zij niet de enigen die op deze dag de Zorgboerderij de helpende hand toestaken.

 • Geslaagde Dag van de Lokale Democratie

  Dinsdag 6 maart was de Dag van de Lokale Democratie in Haren. 70 bovenbouwleerlingen van het Maartenscollege en Zernikecollege en voor het eerst twee dove leerlingen van Kentalis Guyotschool voor VSO,werkten deze dag in het gemeentehuis aan voorstellen voor het lokale gezondheidsbeleid. De concrete opdracht luidde: Wat zijn de speerpunten voor het gezondheidsbeleid van de gemeente Haren voor 2014-2018 voor de doelgroep 0-18 jaar. Ze werkten aan de opdracht in groepen, verdeeld over politieke partijen. Elke groep werd begeleid door iemand uit de lokale politiek.

 • Nieuwjaarsreceptie 2012: gezellige drukte

  Vrijdag 6 januari was de drukbezochte  nieuwjaarsreceptie van de gemeente Haren. 'T Clockhuys CKZ zorgde voor de muziek tijdens de receptie. Naast de traditonele nieuwjaarsspeech van de burgemeester, is ook de sportwaarderingstrofee uitgereikt aan Gerard ten Napel, die zich als voorzitter en penningmeester al meer dan 15 jaar inzet voor sportvereniging Glimmen (SVG).
Top