Bijeenkomst Woonvisie 23 november 2015.

Raadsnet
HOME  |  Nieuws  |  Bijeenkomst Woonvisie 23 november 2015.

Symposium Wonen in Haren

Op 23 november organiseerde de gemeente Haren een avond voor maatschappelijk organisaties, corporaties, particuliere verhuurders, huurders, zorginstellingen, seniorenbonden, de jongerenraad en raadsleden om samen te praten over vraag en aanbod van woonvoorzieningen in  Haren de komende jaren. Maar de discussies gingen vooral over de sociale woningbouw in Haren: de nieuwe Woningwet (sinds 1 juli 2015) (www.woningwet.nl) stelt nieuwe regels voor de sociale woningsector en de gemeente gaat daarom een woonvisie opstellen. Doel van de bijeenkomst was om van de deelnemers te horen wat zij de komende 4-5 jaren als belangrijkste volkshuisvestelijke opgaven zien in Haren. Een samenvatting van de thema’s die de revue passeerden:

  1. De vraag of senioren (75+) bereidheid zijn om te verhuizen en of er wel voldoende geschikte woningen zijn in Haren voor senioren. Volgens Companen zijn er genoeg woningen als senioren tijdig verhuizen naar geschikte of geschikt te maken woningen. Die bereidheid is er wel, mits er voldoende geschikte woningen zouden zijn.

  2.  De woonvisie zou richting moeten geven aan de doorstroming van senioren naar geschikte woningen dicht bij de voorzieningen en een goede (sociale) infrastructuur. Senioren moeten gestimuleerd worden om tijdig te gaan verhuizen naar een geschikte woning.

  3. De gemeente moet in de woonvisie niet sturen op aantallen maar veel meer op kwaliteiten. Duurzaamheid, doelgroepgerichtheid, levensloopbestendig wonen en de nabijheid van voorzieningen zijn belangrijke thema’s. Het woonmilieu in Haren is gekenmerkt als  “excellent”, dat zou niet alleen voor de duurdere segment moeten gelden maar ook voor het sociale segment.

  4. Bouw gedifferentieerd, voor een mix van doelgroepen, niet alleen gestapeld maar ook grondgebonden. Organiseer de noodzakelijke doorstroming op de Harense woningmarkt.

De komend maanden zal de visie worden opgesteld. Er zullen nog vervolggesprekken plaatsvinden, in het voorjaar zal de raad uiteindelijk de nieuwe woonvisie vaststellen. Op basis van de woonvisie zullen met de corporaties prestatieafspraken worden gemaakt over hun bijdrage aan de realisatie van de woonvisie.

Top