Initiatiefvoorstel dorpsbudgetten leefbaarheid unaniem aanvaard door de Raad

Raadsnet
HOME  |  Nieuws  |  Initiatiefvoorstel dorpsbudgetten leefbaarheid unaniem aanvaard door de Raad

De raad heeft besloten dat het budget dat beschikbaar was in het fonds

sociale woningbouw beschikbaar moet blijven voor verbeteren van de

leefomgeving, bij voorkeur in het gebied van de sociale woningbouw en

op initiatief van bewoners zelf. Voorstel is dit te doen in de vorm van

‘wijk-/dorpsbudgetten’, die worden beheerd door de wijk- en dorpsverenigingen.

De verenigingen ontvangen daarvoor jaarlijks een subsidie,

zolang er middelen beschikbaar zijn in de bestemmingsreserve Gebouwde

Omgeving. Zij beslissen zelf over besteding aan initiatieven van inwoners,

die daartoe aanvragen indienen. De raad stelt dit jaar een budget

van € 20.000,- beschikbaar. Voor volgende jaren wordt een bedrag in de

begroting opgenomen. Het college beslist (jaarlijks tot de bestemmingsreserve

leeg is) over de toekenning van de wijk-/dorpsbudgetten aan de

verenigingen.

Top