Openbaarheid

Raadsnet
HOME  |  Agenda  |  Openbaarheid

Openbaarheid

Als burger heeft u recht op juiste, volledige en actuele informatie. Met deze website streven wij er naar hier in belangrijke mate in te voorzien. Als u behoefte heeft aan meer informatie kunt u dat vragen. Wij verwijzen naar onze contactgegevens. Meestal lukt het ons om in goed overleg de gevraagde informatie te verstrekken. In de gevallen waarin u meent dat gevraagde informatie ten onrechte niet wordt verstrekt of indien u direct een formeel verzoek om informatie wilt indienen, kunt u een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Indienen Wob-verzoek en afhandeling
Een verzoek om informatie moet schriftelijk  worden ingediend. In het verzoek moet staan over welke bestuurlijke aangelegenheid informatie wordt gevraagd. Binnen vier weken na ontvangst zal op het verzoek worden beslist. Deze beslissing mag één keer voor een periode van vier weken worden uitgesteld. De gemeente kan voor het verstrekken van informatie kosten in rekening brengen. Dit zal vooraf worden aangegeven.

In de Wob worden een aantal gevallen genoemd, wanneer informatie niet geschikt is om openbaar te maken. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is te raadplegen via www.overheid.nl

Top