Raadsberichten

Raadsnet
HOME  |  Nieuws  |  Raadsberichten

De raadsberichten betreffen mededelingen van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Op verzoek van raadsleden kan een raadsbericht op de agenda van de gemeenteraad worden geplaatst. In principe wordt een raadsbericht door de gemeenteraad voor kennisgeving aangenomen. De raadsberichten zijn gerubriceerd per kalenderjaar. Met het systeem van raadsberichten is gestart in 2008. Daarvoor is vanaf 2006 gewerkt met een systeem van brieven aan de gemeenteraad. Deze brieven zijn opgenomen (en achteraf genummerd) als raadsbericht. Als datum voor het raadsbericht is aangehouden:

  1. de datum van de raadsvergadering waarin het raadsbericht aan de orde is geweest (zie ook de notulen van de betreffende vergadering);
  2. bij raadsberichten die niet zijn geagendeerd voor een raadsvergadering: de op het raadsbericht zelf vermelde datum.
Top