Raadsonderzoek

Raadsnet
HOME  |  Organisatie  |  Raadsonderzoek

Raadscommissie

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2011 heeft de gemeenteraad de commissie Raadsonderzoek Raadhuisplein/Haderaplein benoemd. Deze commissie bestaat uit de heren Fokke R. Fennema, Bernard Prenger en René R. Valkema (voorzitter,gekozen door de commissieleden). De heer Onno E. de Vries is commissiegriffier.

In het Raadsonderzoek Raadhuisplein/Haderaplein staan de volgende vragen centraal:

  1. Heeft het college voldaan aan de actieve informatieplicht rondom het project Raadhuisplein/Haderaplein in de periode juni 2009 tot en met juli 2010?
  2. Heeft het college in de periode juni 2009 tot en met juli 2010 de beschikking gehad over alle relevantie informatie om aan die plicht te voldoen?
  3. Op welke wijze heeft het college zich ingespannen om op de hoogte te blijven van de voortgang van het project?

In de afgelopen periode zijn er veel stappen gezet. Hieronder worden deze stappen kort toegelicht.

Allereerst is er een onderzoeksprotocol opgesteld. Hierin staat geregeld hoe en op welke wijze de commissie te werk gaat. Daarnaast is een normenkader gedefinieerd. Deze algemene uitgangspunten in de rolverdeling tussen college en gemeenteraad zijn van belang om de uitkomsten van de hoorzittingen te kunnen toetsen.

Vervolgens is begonnen met de dossierstudie. Het bureau dat de commissie ondersteunt bij het raadsonderzoek, BING, heeft de dossierstudie uitgevoerd. Een duidelijke chronologie is vervolgens opgesteld. Op basis van het dossieronderzoek heeft de commissie zich gebogen over de relevante vragen. Daarna is een groslijst met namen opgesteld door de commissie. Op deze groslijst staan de namen opgenomen van de personen welke tijdens de hoorzittingen gehoord zullen worden.

Inmiddels zijn deze personen allemaal per brief uitgenodigd voor de hoorzittingen. De hoorzittingen vonden plaats op 22 en 23 februari 2012 en werden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De hoorzittingen waren openbaar en waren tevens via de webcast te volgen. Conform de wens van de raad heeft de commissie betrokkenen gehoord na het afleggen van de eed of belofte. Via onderstaande links kunt de verhoren nog eens terug horen en zien.

Verhoren van 22 februari 2012
Verhoren van 23 februari 2012

Top