Rekenkamer

Raadsnet
HOME  |  Organisatie  |  Rekenkamer

De rekenkamer van de gemeente Haren is onafhankelijk en ondersteunt de controlerende en kaderstellende functie van de gemeenteraad. Dit gebeurt door gericht onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid bij het handelen van de gemeente. Onderzoek dat betrouwbaar, degelijk en onpartijdig is. De rekenkamer wil hiermee bijdragen aan het continu verbeteren van de kwaliteit van besturen. Dit komt uiteindelijk de burgers van Haren ten goede.

Werkwijze
De rekenkamer is een instrument van de gemeenteraad. De primaire taak is de gemeenteraad door onderzoek te ondersteunen bij zijn controlerende en kaderstellende taak. Waar mogelijk zullen aanbevelingen voor verbetering worden gedaan om de kwaliteit van de totstandkoming en het controleren van de uitvoering van het beleid te verbeteren. Als rekenkamer staan we daarbij voor een open communicatie met de gemeenteraad.

Onderwerpen van onderzoek
De rekenkamer heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente Haren. Dit betekent dat de rekenkamer zelf bepaalt welke onderwerpen worden onderzocht en hoe een onderzoek wordt ingericht. Iedereen binnen de gemeente Haren kan de rekenkamer verzoeken om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Dit kunnen (leden van) de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders zijn, maar juist ook organisaties en burgers.
Alle inkomende verzoeken worden in de rekenkamer besproken en beoordeeld. Elke indiener wordt op de hoogte gebracht van de reactie op zijn/haar verzoek. Een eventuele afwijzing van een suggestie wordt altijd toegelicht. Hiervoor is een aantal selectiecriteria opgesteld.

samenstelling rekenkamerSamenstelling:

Voorzitter: de heer H. van Mossevelde
Secretaris: mevrouw I. Ruijs
Lid: de heer H.R. Kastermans
Lid: mevrouw G. Seinen

Wilt u meer informatie of een voorstel voor een onderzoek indienen? Mail ons dan via rekenkamercommissie@haren.nl.

De verordening op de rekenkamercommissie 2010 vindt u hier. Het bijbehorende protocol staat onder deze tekst.

Protocol rekenkamercommissie Gemeente Haren 2018.pdfpdf(329,71 KB)Lees voor

Top