Schriftelijke vragen

Raadsnet
HOME  |  Nieuws  |  Schriftelijke vragen

Een raadslid kan, zonder verlof of toestemming van de raad, op basis van artikel 155 gemeentewet en art 39 Reglement van Orde schriftelijke vragen stellen aan het college en de burgemeester. Dit instrument is ‘zwaarder’ dan het stellen van mondelinge vragen. Raadsleden/ fracties kunnen op deze manier laten zien een bepaald onderwerp belangrijk te vinden. De aandacht kan zo worden gelegd op bepaalde ontwikkelingen en problemen. Schriftelijke vragen kunnen ook gezamenlijk door meerdere fracties worden ingediend.

Hier vindt u de door de fracties gestelde vragen en de reactie daarop van het college.
Tot en met 31 december 2011 werden vragen beantwoord middels een raadsbericht. Vanaf 1 januari 2012, gebeurt dit per brief.
 


Top