Werkvormen

Raadsnet
HOME  |  Burgerparticipatie  |  Werkvormen

Naast de raadsvergadering kent de raad de volgende werkvormen:

 • Rondetafelgesprekken voor onderwerpen met een publieke betekenis;
  Gelegenheid voor de raad om vragen te stellen aan betrokkenen, belanghebbenden en deskundigen. Een Rondetafelgesprek valt onder het principe ‘interactieve beleidsvorming’ en wordt georganiseerd op initiatief van de gemeenteraad. De raadsleden willen informatie van belanghebbenden om tot een gedegen besluit te kunnen komen. In deze Rondetafelgesprekken(RTG) gaan raadsleden en commissieleden rechtstreeks met betrokken burgers, instellingen, wethouders en ambtenaren in gesprek. De RTG vinden op een informele sfeer plaats om goed en makkelijk informatie in te winnen. De gemeenteraad vindt het belangrijk alle belangen mee te wegen bij het nemen van een besluit. Om dit te bereiken, nodigt de Griffie actief de betrokkenen uit. Deze kunnen dan op tijd de raadsleden en fractieleden informeren over hun ideeën en belangen die van invloed kunnen zijn op de door de raad te nemen besluiten.
   
 • Informatieavonden, voor onderwerpen met een informerend karakter;
  Presentatie om (technische) informatie aan de raad te verstrekken.
   
 • Hoorzittingen, voor onderwerpen, warvoor informatie van derden van belang is;
  Gelegenheid voor betrokkenen, belanghebbenden en deskundigen om aan de raad hun mening over een Collegevoorstel te geven. Bedoeld voor voorstellen waar naar verwachting veel burgers op zullen willen inspreken tijdens de raadscommissie.
   
 • Overlegvergaderingen, voor onderwerpen die nader overleg vragen.
  De werkvormen worden belegd door het presidium en worden onder zorg van de griffier georganiseerd.

Top